FANDOM


שלום וברכות על תרומתך הראשונה ל-"קוויש"לעריכה

  • אם ברצונך להמשיך ולהשתתף בכתיבת מדריך הקניות שלנו הצרכנים, מומלץ להרשם לאתר. אין חובה להרשם על מנת להשתמש בקוויש, אבל ההרשמה היא פשוטה ומעניקה יתרונות חשובים.
  • שער הקהילה אפשר למצוא רשימה של דרכים נוספות לעזור ל-"קוויש" לצמוח ולשגשג, מלבד עריכה והוספה של דפים.
  • בכל נושא או שאלה על המיזם בכללותו, ניתן לפנות לדלפק היעוץ. בנושאים או שאלות הנוגעים לדף ספציפי, מומלץ להשתמש בדף השיחה של אותו הדף.