FANDOM


באוניברסיטה מסויימת באנגליה, מצאה ההנהלה שיטה מעניינת לסימון השבילים שיעברו בין בניני הקמפוס דרך המדשאה שבמרכזו. כידוע, בדרך כלל אסור בתכלית האיסור לדרוך על הדשא באונברסיטאות באנגליה, אולם לצורך סימון השבילים הרשו לסטודנטים לקצר את הדרך מבנין לבנין דרך המדשאה לזמן מה, ואכן כעבור מספר ימים הופיעו שבילים ברורים על הדשא -ולא רק זאת, אלא שהם באמת היוו רשת אופטימלית של שבילים בין הבנינים. הסיבה לכך הא שהסטודנטים שיתפו בינהם פעולה באופן לא מודע בפתרון בעית האופטימיזציה של סימון השבילים כך שבסופו של דבר, נוצרו מסלולים שבהם הלכו אנשים בעקביות ולכן הדשא כבר לא צמח עליהם - ומסלולים אלו הפכו לשבילים שסומנו לבסוף.

עיקרון ההווצרות של קהילות ידע הוא דומה. הוא מבוסס על העובדה כי אנשים הפועלים על סמך בסיס ידע משותף, שיש ביכולתם לעדכן ולתחזק אותו (כפי שקורה באתרי ויקי), משתפים בינהם פעולה באופן לא מודע במציאת פתרונות לבעיות הקשורות במרחב הידע הזה. במקרה שלנו, יכולה פעילות הקהילה להביא למציאת פתרון לבעיות צרכניות שונות כמו הורדת מחירי מוצרים, שיפור איכותם וכדומה, מבלי שנצטרך לפעול בצורה מאורגנת וממוסדת.

לאופן הבלתי ממוסד שבו פועלות קהילות שיתוף ידע יש יתרון אחד חשוב והוא שאין צורך בכל אירגון ממסדי כדי לקיים אותן ואת פעילותן. מאחורי קוויש לא עומדת כל חברה או עמותה, וההתקשרות בין משתמשי האתר אינה חוזית או מחייבת בשום צורה. זוהי פעילות שאין לה כל הוצאות תקורה ולכן יחס העלות/תועלת שלה הוא טוב בהרבה מזה של כל ארגון ממוסד. יתרה מזאת - להבדיל ממה שקורה בארגונים ממוסדים, התמורה השולית בקהילת שיתוף ידע עולה ככל שמתווספים אליה עוד ועוד חברים.